Obri el termini per a demanar les ajudes per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica després de la invasió d'Ucraïna Ajudes Pimes

22 nov 2023 Són en total 315.000 euros

L'Ajuntament de Xàbia ha obert una línia d'ajudes per a pal·liar la crisi econòmica en les pimes, micropymes i autònoms del municipi, motivada després de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.

 

En total es repartiran 315.000 euros, que provenen d'una subvenció de la Diputació d'Alacant i es lliuraran amb el criteri de concurrència competitiva amb un màxim per a cada beneficiari de 8.000 euros.

Les bases han sigut elaborades per les regidories d'Hisenda i Dinamització Econòmica i una vegada han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província (21 de novembre), s'obri un termini de deu dies perquè les pimes, micropymes i autònoms puguen sol·licitar-les.

 

Amb càrrec a aquesta ajuda es podran subvencionar les despeses corrents (i pagats) en el període comprès entre l'1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023 i que tinguen una mitjana de rendiments nets igual o inferior als obtinguts en els mateixos mesos durant l'anualitat 2021.

 

Els aspirants han de complir els següents requisits:

 

  • -El domicili fiscal en el terme municipal de Xàbia
  • -Trobar-se en situació d'alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social per a treballadors Autònoms o mútua professional corresponent, com en Hisenda a la data de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.
  • -Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària Estatal (Aeat), Ajuntament de Xàbia i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de la presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.
  • -No tenir deute algun pendent amb l'Ajuntament de Xàbia. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de la presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció.
  • -No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 12.3 i 13.3 de la Llei General de Subvencions (38/2003)

 

Respecte a les despeses que es poden subvencionar es troben:

 

  • • Quota d'autònom – 100%
  • • Lloguer mensual del local del negoci situat en el terme municipal de Xàbia i destinat exclusivament al negoci per al que s'haurà d'aportar el contracte d'arrendament i la factura i/o justificant de pagament en la qual figure la persona física/jurídica que sol·licita l'ajuda. –100%
  • • Despeses d'interessos dels préstecs d'adquisició del local del negoci – 100%
  • • Despeses d'energies elèctrica i gas del negoci: 50%
  • • Despeses de carburant necessaris per al funcionament de l'activitat: 50%

 

Les bases completes es poden consultar a la web municipal en el següent enllaç

 

Tant la regidor d'Hisenda i Contractació, Teresa Legay, com el regidor de Dinamització Econòmica, Juanlu Cardona, han instat a tots aquells autònoms, pimes i micropymes a sol·licitar aquestes ajudes i ha destacat que tots els que tinguen dubtes podran remetre-les a una adreça de correu subvencionesxabia@ajxabia.org i seran contestades en horari laborable de l'Ajuntament (als matins de dilluns a divendres).