Serveis Socials de Xàbia obri el termini de sol·licitud de les ajudes en matèria d'habitatge per a pal·liar les situacions d'especial vulnerabilitat

25 ago 2023 Els beneficiaris podran rebre un màxim de 600 euros mensuals, durant el termini de sis mesos

La regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Xàbia, que dirigeix Fátima Jarjor, ha obert la convocatòria d'ajudes per a les famílies i persones d'especial vulnerabilitat en matèria d'habitatge que equivalen a uns 600 euros mensuals per habitatge, durant un màxim de 6 mesos.

 

El termini màxim per a sol·licitar aquestes ajudes acaba el dia 30 de novembre i les sol·licituds s'ha de presentar en el registre general de l'Ajuntament dirigides al Departament de Serveis Socials, en l'Oficina d'Atenció Ciutadana o en la seu electrònica que està oberta 24/7 els 365 dies de l'any.

 

Els requisits per a poder acollir-se a aquestes ajudes són estar empadronat a Xàbia; ser víctima de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, a les persones que hagen patit un desnonament de l'habitatge habitual, a les persones sense llar, peticionàries d'asil, refugiats, apàtrides, acolliments en règim de protecció temporal o altres estatuts de protecció subsidiària i a altres persones especialment vulnerables. Així com ser titular en qualitat de persona arrendatària d'un contracte de lloguer formalitzat en els termes de la Llei 29/1994 de Lloguers Urbans.

 

Referent a l'habitatge llogat, cedida en ús o una altra ocupació les bases arrepleguen que haurà de ser la residència habitual de la persona o la unitat de convivència perceptora de l'ajuda.

 

D'altra banda, les bases inclouen que la persona arrendatària o titular del dret d'ocupació de l'habitatge, o qualsevol de les quals en ella tinguen el seu domicili habitual, no ha de tenir parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tinga la condició d'alquiladora o cessionària de l'habitatge, excepte situacions excepcionals degudament justificades per Serveis Socials. Tampoc podrà ser sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com alquiladora o cessionària.

Una altra de les exigències que han de complir els beneficiaris d'aquesta línia és que es concedeix per a “el pagament del lloguer del preu o de cessió, o ocupació de l'habitatge adequat, de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiares citades, en els mateixos règims”.

 

La quantia de l'ajuda que es concedeix establirà “atenent les circumstàncies personals de la persona beneficiària i de conformitat amb l'informe que, a aquest efecte, s'emeta pels Serveis Socials, fins al cent per cent de la renda o preu de l'habitatge o solució residencial a gaudir en règim d'arrendament cessió d'ús, o qualsevol règim de gaudi temporal admès en dret”, amb un màxim en tot cas, de 600 euros al mes, durant un termini de sis mesos “sempre que es mantinguen les condicions de l'atorgament”.

 

Les ajudes es concediran, prèvia justificació de la despesa, per al pagament d'un màxim de sis mesos de lloguer, sempre que es mantinguen les condicions del seu atorgament i existisca consignació pressupostària i podran ser aplicables, amb caràcter retroactiu, a les despeses reportades durant el període comprès entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.

 

La regidora Fátima Jarjor ha assenyalat que aquestes ajudes es financen amb una línia de subvencions de la Generalitat i ha indicat que “tota la informació, detalls i requisits es poden consultar íntegrament en la seu electrònica de l'Ajuntament, així com en el Centre Social”.

 

BASES