OVP taules i cadires

Ocupació de la via pública amb taules i cadires i altres elements auxiliars

L'ocupació de la via pública amb taules i cadires o altres elements auxiliars està regulada per l'Ordenança reguladora dels usos de les vies i espais públics, al Títol II, Capítol II, articles del 38 al 45; i per l'Ordenança Fiscal 03/14.


S'hi estableix el procediment per a l'obtenció, les condicions i les obligacions, així com la taxa corresponent al tipus d'ocupació en funció de l'emplaçament i la durada.

 

La sol·licitud s'ha de fer telemàticament, complint els requisits establerts a l'article 40 de l'Ordenança reguladora, a la qual haurà d'aportar un certificat d'assegurança de responsabilitat civil (d'acord amb el model que podeu descarregar en aquesta pàgina) i el justificant de l'abonament de la taxa corresponent.

Per obtenir el document d'autoliquidació heu de seguir les indicacions assenyalades a la Guia d'obtenció d'autoliquidacions – OVP taules i cadires, que podeu obtenir als enllaços d'aquesta pàgina.

 

En aquesta línia, els recordem que a l'Ordenança Fiscal s'indica a l'article 5 que “com a mesura excepcional, quan el pagament de la tarifa corresponent a la temporada es realitzi dins del primer trimestre de cada exercici, s'entendrà satisfeta la tarifa corresponent al any complet”. És a dir, que les autoliquidacions fetes fins al 31 de març efectuades amb una tarifa de temporada (de març a octubre inclosos) s'entendran fetes amb una tarifa anual.

 

A l'article 39 s'estableixen les condicions que han de complir les ocupacions.

 

No s'atorgarà autorització en els casos en què no estigui abonada la taxa corresponent. Amb advertència l'ajuntament podrà imposar sancions administratives i extingir l'autorització quan s'incompleixin les condicions de l'autorització i l'ordenança reguladora.


Les tarifes de la taxa són les següents:

A) ZONA A: (Centre Poble, 1ª Línia de Platja i del Port):

 • Per m2 de superfície ocupada per any: 99,69 €
 • Per m2 de superfície ocupada per temporada: 39,88 €
 • Per m2 de superfície ocupada per mes: 9,95 €
 • Per m2 de superfície ocupada per dia: 0,67 €

 

B) ZONA B: (Casc Urbà i Casc Port):

 • Per m2 de superfície ocupada per any: 79,77 €
 • Per m2 de superfície ocupada per temporada: 31,88 €
 • Per m2 de superfície ocupada per mes: 7,97 €
 • Per m2 de superfície ocupada per dia: 0,54 €

 

C) ZONA C: (Resta):

 • Per m2 de superfície ocupada per any: 59,80 €
 • Per m2 de superfície ocupada per temporada: 23,91 €
 • Per m2 de superfície ocupada per mes: 5,99 €
 • Per m2 de superfície ocupada per dia: 0,41 €

 

Per conèixer el tipus de zona del vostre establiment por consultar-ho açí, o a l'Annex (a partir de la pàgina 6) de l'Ordenança Fiscal.


En cas de dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb el Departament de Serveis:

 

 • Telèfon: 965790500   -   WhatsApp: 616159323
 • Correu electrònic: servicios@ajxabia.org   -   lourdes.ortunyo@ajxabia.org.

Descàrregues