Amjasa busca fons europeus per al seu pla de digitalització del cicle urbà de l'aigua de Xàbia

10 feb 2023

L'empresa d'aigües municipals, Amjasa, ha presentat el seu pla de digitalització del cicle urbà de l'aigua per a Xàbia a una convocatòria d'ajudes llançada pel Ministeri de Transició Ecològica amb fons europeus.

El projecte, que ascendeix a 7’5 milions d'euros, comprén sis línies estratègiques de les diferents etapes del cicle urbà de l'aigua amb les quals s'assegura una gestió de l'aigua més eficient i sostenible i aconseguir així el cicle urbà de l'aigua.

Entre elles, la substitució de comptadors per nova tecnologia de telelectura (un procés ja iniciat) la implantació d'un sistema de desinfecció i control de qualitat de l'aigua en diferents punts de la xarxa de subministrament i la millora de rendiment i eficiència energètica de la dessaladora. O la digitalització xarxa de sanejament de tal manera que permeten el control en remot i sense necessitat de desplaçar-se de les estacions de bombament d'aigües residuals i les depuradora, la qual cosa permetria uns temps de reacció més ràpids i eficaces.

El pla també contempla actuacions per a la reutilització de l'aigua, plantejant-se que l'aigua depurada puga servir per a recarregar els aqüífers que actualment es troben en mal estat per la seua alta salinitat; o la instal·lació de sensòrica en les depuradores secundàries del municipi amb el que s'intensificarà el control prevenint possibles abocats no controlats. També es contemplen actuacions relacionades amb la digitalització de la xarxa de proveïment i de sanejament per a millorar l'eficiència del sistema de la xarxa.

Finalment, es parla de l'estratègia 'Xàbia H20 digital', la línia estratègica més transversal del Projecte pensada perquè els ciutadans participen i es vegen directament beneficiats per les actuacions de digitalització i control de dades del present projecte. Aquesta engloba accions com la recent APP que s'ha posat a la disposició dels usuaris i que els permet gestionar els seus consums, avaries i avisos per excés de consum o un pla de ciberseguretat per a evitar fugides d'informació del sistema.

Entre les fortaleses de la proposta dins d'aquesta convocatòria d'ajudes està que l'empresa sol·licitant, Amjasa, és 100% pública i que encara que el projecte es desenvolupa en el terme municipal de Xàbia, els seus efectes tenen impacte en poblacions veïnes perquè Xàbia subministra aigua a sectors de Gata i Pedreguer i al consorci de Teulada-Benitatxell. “Per això, aquestes localitats han aportat cartes mostrant el seu suport al projecte de AMJASA” ha explicat l'alcalde i president de Amjasa, José Chulvi.

LES CLAUS

-Substitució de 28.000 comptadors manuals per uns altres de telelectura

-Ampliació del sistema amb la millora de 5 estacions de comunicació remodelades i 5 noves estacions telemandadas en la xarxa de proveïment, i 6 estacions en els bombaments de la xarxa de sanejament.

-Sensorización de 6 estacions depuradores secundàries, controlant el cabal d'entrada i la qualitat de l'abocament d'eixida.

-Millora d'eficiència en la dessalinitzadora, tant en el seu rendiment d'osmosi com en el seu consum energètic, a més es controlaran tots els paràmetres d'abocament de salmorra al medi marí.

-Millora de les masses d'aigua reduint el volum d'aigua captada gràcies a l'augment d'eficiència del sistema de dessalació, i de l'augment estimat del 6% de rendiment en la xarxa de proveïment.

-Pla d'aprofitament d'aigua regenerada que permeta reduir l'ús d'aigua potable per a diversos usos, i la recàrrega artificial d'un aqüífer per a reduir els efectes de la infiltració salina.

-Reducció d'un 26% de consum energètic mitjançant la instal·lació d'equips més eficients

-Millora de la gestió del repte demogràfic derivat de la població flotant estacional, mitjançant l'obtenció d'informació sobre l'ús de l'aigua que permetrà anticipar-se als canvis de demanda, i un sistema de control de qualitat de l'aigua que permeta abordar els problemes derivats de l'ús irregular al llarg de l'any de determinats trams de la xarxa.

-La implementació de la telelectura permetrà millorar les condicions de vida de col·lectius vulnerables, gràcies al monitoratge de consums i la possibilitat d'establir alarmes davant canvis de comportament, i la capacitat d'actuació en remot davant esdeveniments de desproveïment, prioritzant el subministrament a les institucions més vulnerables.

-Millora de la transparència en la gestió del cicle de l'aigua gràcies a la posada a la disposició dels usuaris d'informació sobre els seus consums. Això permetrà una major sensibilització i presa de decisions per part d'ells.

-La digitalització de les infraestructures permetrà l'intercanvi de dades amb les diferents administracions en temps real, la qual cosa millorarà els processos de presa de decisions i planificació a mitjà i llarg termini de totes les institucions.