Xàbia obri una borsa de treball per a Enginyers industrials.

29 jun 2022

L'Ajuntament de Xàbia obri la convocatòria per a constituir una borsa de treball d'enginyer industrial amb la finalitat de seleccionar personal per al seu nomenament com a funcionari/ària interí/ina, per a cobrir les necessitats de cobertura temporal que sorgisquen en l'Ajuntament de Xàbia.

Entre les funcions a exercir es troben la gestió i control tècnic, redacció de reglaments del servei i elaboració d'estudis, redacció de plecs tècnics, memòries i projectes; gestió i control de neteja viària, recollida de residus urbans, del cicle integral d'aigua o del funcionament de l'enllumenat públic entre altres tasques.

Podran optar les persones que estiguen en possessió, abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, de la titulació d'Enginyer Industrial o el títol universitari oficial de Grau que, d'acord amb els plans vigents d'estudi, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions descrites anteriorment, que tinguen complerts setze anys i no excedisquen de l'edat màxima de jubilació forçosa, posseïsquen la nacionalitat espanyola o d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals els siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes previstos en la Llei estatal que regula aquesta matèria.

Les sol·licituds per a prendre part en les proves selectives es poden presentar fins a l'11 de juliol via Registre Municipal o seu electrònica.

Per a més informació, poden consultar les bases en https://ajxabia.com/bd/archivos/archivo4039.pdf?nocache=0.146013