Subvencions clubs esportius locals

Les subvencions nominatives (convenis de col·laboració) regulen l'atorgament de les ajudes a clubs i associacions esportives locals per a l'organització i el desenvolupament d'escoles esportives i d'activitats i esdeveniments esportius en el municipi de Xàbia durant l'any 2021.

L'objecte de les subvencions és donar suport a la realització d'activitats dels clubs locals per a fomentar la pràctica esportiva amb la intenció d'impulsar i acostar l'esport a la ciutadania de Xàbia. Amb la finalitat de facilitar la tasca administrativa de la sol·licitud i la justificació de les subvencions a demandar per part dels clubs, a continuació, s'exposen els annexos que han de ser emplenats i adjuntats en la sol·licitud (annex I) i en la memòria justificativa de la subvenció (annex II i III).

 

Accés a la sol·licitud de subvenció nominativa

https://xabia.sedelectronica.es/ | Catàleg de Tràmits | Participació Ciutadana i Subvencions | Subvencions - Sol·licitud subvencions directes i nominatives


Accés a la justificació de subvenció nominativa concedida

https://xabia.sedelectronica.es/ | Catàleg de Tràmits | Participació Ciutadana i Subvencions | Subvencions - Justificació de Subvenció Concedida

Descàrregues