Xàbia obri una borsa de treball per a la contractació temporal de conserges

29 sep 2021

L'Ajuntament de Xàbia obri la convocatòria per a constituir una borsa de treball de conserges de la qual tirar mà per a contractacions temporals que es necessiten per a cobrir provisionalment posats que estiguen vacants.

Podran optar les persones que tinguen complits setze anys i no excedisquen de l'edat màxima de jubilació forçosa, posseïsquen la nacionalitat espanyola o tinguen la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats amb tractats internacionals en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea. També els cònjuges d'espanyols/as i de les i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea.

Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es poden presentar al costat del DNI o NIE fins al 25 d'octubre via Registre Municipal o seu electrònica. En aquesta, https://xabia.sedelectronica.es/info.1, la sol·licitud per a optar a la bossa està entre els tràmits destacats.

Les persones que resulten admeses hauran de realitzar un exercici teòric amb preguntes sobre els temes que figuren en les bases d'aquesta convocatòria. Una vegada superada aquesta fase serà el moment de valorar els següents mèrits, entre els quals està l'experiència com a conserge en l'Administració o el sector privat i els coneixements del valencià.