Venda no sedentària

En esta secció podrà trobar informació relativa als mercats i mercadets.

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de març de 2024, ha aprovat inicialment la modificació de l'ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA.

 

A L'APARTAT DE DESCÀRREGUES POT OBTENIR CÒPIA DE LA CITADA ORDENANÇA.


De conformitat amb les previsions de l'art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local es sotmet a informació pública per termini de 30 dies en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'Anuncis Electrònic d'aquest Ajuntament perquè es realitzen les al·legacions i reclamacions per aquells que es considerin afectats.


En el cas que no es presenten al·legacions o sugeriments en l'esmentat termini, l'aprovació inicial quedarà definitivament aprovada sense més tràmit o acord.

Descàrregues