Misió, Visió, Valors / Funcions

MISIÓ

La misió de la Policia Local és mantindre la seguretat ciutadana i garantir els drets, deures i llibertats de la ciutadania. Amb un clar compormís de servei, la Policia Local vetla per fer complir la legalitat i previndre el delicte per una millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Xàbia.

VISIÓ

- Ser identificada per la ciutadania com un servei disponible, proper i útil

- Estar dotada dels recursos necessaris per tal de desenvolupar les funcions pròpies d'una policia local

- Que amplie les oportunitats de desenvolupament professional i la organització policial fomentant la cohesió interna

- Que implemente una visió integral de la seguretat i fomente la prevenció activa

- Que promoga la col·laboració amb altres institucions per adaptar-se a les noves necessitats socials

VALORS

- Honestitat: actuar de forma responsable, ètica i transparent

- Cohesió: treballar per unes relacions i comunicacions tant internes com externes que construïsquen una visió del conjunt de l'organització com un equip cohesionat, compromés i amb alt sentit de la pertanyença des de tots els nivells i categories

- Orientació a la Ciutadania: orientar-se a la prestació d'un servei públic de qualitat que atenga a les necessitats de la ciutadania sempre mantenint una actitut propera, respectuosa i oberta a totes les persones

- Col·laboració: promoure un clima de col·laboració amb el conjunt de la ciutadania, les entitats i uns altres cossos policials per ser una organització resolutiva i que s'adapte a les noves necessitats

- Professionalitat: cumplir amb les obligacions pròpies de lloc que s'ocupa i treballar pel compliment dels objectius i la resolució de problemes

FUNCIONS PRÒPIES

- Protegir a les autoritats de les Corporacions Locals

- Vigilar i custodiar els edificis i instal·lacions municipals

- Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà

- Instruir atestats per accidents de circulació

- Atendre les víctimes de la violència de gènere

- Policia Administrativa quant a les ordenances, bans i resta de normativa municipal

FUNCIONS COMPARTIDES AMB ALTRES FORCES I COSSOS

- Participar en les funcions de policia judicial

- Prestar auxili en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública

- Efectuar diligències penals de prevenció

- Efectuar quantes accions tendisquen a evitar la comissió delictiva

- Vigilar els espais públics

- Col·laborar en la protecció de manifestacions i manteniment de l'ordre en grans concentracions

- Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siga necessari