Pla de Formació en Competències Bàsiques

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Xàbia, amb la col·laboració dels centres educatius i la Conselleria d’Educació i, amb la coordinació de l’associació Atlántida, ha iniciat un PLA DE FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES, en el qual participen personal docent, membres de les associacions de mares i pares d’alumnes i servicis municipals.

L’objectiu del Pla és la integració curricular de les competències bàsiques, el seu reconeixement i avaluació, amb la finalitat d’aconseguir la millora dels rendiments de l’alumnat mitjançant el treball conjunt de tots els sectors implicats: escola, família i comunitat. Es pretén facilitar als xiquets i les xiquetes de Xàbia l’adquisició de les competències bàsiques que han de ser ensenyades i apreses al llarg de l’educació obligatòria.

LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES són un conjunt de coneixements, capacitats i actituds claus que es necessiten per a la realització i desenrotllament personal i que haurien d’actuar com a base per a un posterior aprenentatge al llarg de tota la vida. A nivell europeu són les següents:

  1. Comunicació lingüística.
  2. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
  3. Competència digital.
  4. Aprendre a aprendre.
  5. Competències cíviques i socials.
  6. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
  7. Consciència i expressions culturals.

Descàrregues