Fases del procés

1.-Acord amb la filosofia del projecte i la visió del model municipal desitjat.


2.-Signatura de la Carta de *Aalborg per part del consistori, per la qual l'ajuntament es compromet a implementar un pla d'acció local en matèria de desenvolupament sostenible.


3.-Auditoria *socioambiental del municipi, mitjançant la qual s'arribi a la diagnosi dels aspectes socials, econòmics i ambientals i es pugui definir el pla d'acció esmentat.


4.-Creació d'un instrument de participació ciutadana, atès que la implicació de la comunitat és un dels objectius fonamentals de l'Agenda 21 Local. En aquest sentit, es tracta de consolidar un organisme de dinamització social que porti al debat i a la implicació de la comunitat al llarg del procés.


5.-Amb els resultats de l'auditoria, l'òrgan de participació ha d'acordar, sobre la base del consens, un conjunt d'estratègies amb les quals conformar el pla d'acció ambiental, que ha d'incloure: a. La identificació d'opcions per a l'acció i l'establiment d'objectius específics. b. La creació de programes i projectes amb els quals abordar els objectius. c. La fixació de les accions que s'han d'executar. d. L'establiment dels mecanismes d'execució de les accions previstes.


6.-Avaluació dels resultats i retroalimentació del procés, mitjançant l'establiment d'un programa de seguiment basat en indicadors *socioambientales vinculats en el municipi