Animals de companyia i perillosos

En aquest Departament has de tramitar la concessió de la llicència administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos, així com inscriure el gos al Registre d'animals. També pots realitzar qualsevol tràmit o comunicar qualsevol incidència relacionada amb aquest tema.

 

Marc legal:

LLEI 2/2023, de 13 de març, de la Generalitat, de Protecció, Benestar i Tinença d’animals de companyia i altres mesures de benestar animal

 

ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

 

ESPÈCIES CANINES POTENCIALMENT PERILLOSES:

 • American staffordshire terrier
 • Staffordshire bull terrier
 • Gos de presa mallorquí
 • Fila brasiler
 • Gos de presa canari
 • Bullmastiff
 • American pitbull terrier
 • Rottweiler
 • Bull terrier
 • Dogo de burdeos
 • Tosa inu
 • Dogo argentí
 • Doberman
 • Mastí napolità
 • Creuaments amb aquestes racess
 • Animals agressius que hagen mossegat a persona o animals i l'agressió hagi estat notificada o puga ser demostrada
 • Gossos ensinistrats per a l'atac.
REQUISITS per a l'obtenció de la llicència:

 • Tenir majoria d'edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l'animal
 • No haver estat condemnat per delictes o faltes contra l'ordre públic, o per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'aquests animals
 • No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos
 • Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença dels mateixos
 • Acreditar la formalització d'un segur de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.202 euros amb quaranta-dos cèntims (120.202'42 €)

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Document Nacional d'Identitat o Passaport (original i còpia)
 • Certificat d'aptitud psicològica (original)
 • Justificant d'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura de 120.202'42 €
 • 2 fotografies per cada gos
 • Cartilla de vacunacions (original i còpia)
 • Certificat d'antecedents penals (tramitat a través de l'Ajuntament)

 

NORMATIVA, tant estatal, autonòmica com local, que regula la tinença d'animals de companyia i animals potencialment perillosos:

 • Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció d'Animals de Companyia
 • Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es desenvolupa la llei anterior
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos
 • Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es desenvolupa la llei anterior
 • Ordre de 25 de setembre de 1996 de la Conselleria de Medi Ambient, pel qual es regula el sistema d'identificació d'animals de companyia
 • Ordenança municipal de convivència ciutadana i seguritat - Títol VI Control i tinença d'animals

 

GOSSERA MUNICIPAL

Hi ha un conveni entre Ajuntament i APASA (Associació Protectora d'Animals de Sant Antoni, www.apasa.eu) per a la gestió de la Gossera Municipal.

Adreça: Camí de les Sorts s/n

HORARI:
matins: de 10.00h a 13.00h tot l'any
vesprades: de 15.00h a 18.00h a hivern  /  de 17.00h a 20.00h a l'estiu

Teléfons: 966463976 / 618754635

COM POTS AJUDAR?
- Adoptant un gos
- Patrocinant o participant les factures de menjar, veterinari, tractaments, esterilització, etc.
-Patrocinant un gos de la gossera
- Acollint un gos o cadell després d'una intervenció quirúrgica
- Acollint un gat o gatet abandonat
- Recolzant i ajudant a la Botiga de Segona Mà
- Recolzant i ajudant en els nostres esdeveniments
- Donant mantes, collars, corretges, etc.
- Donant material per a la nostra Botiga de Segona Mà
- Posant una guardiola al teu establiment
- Contribuint o patrocinant una obra o millora específica
SEMPRE ESTAN BUSCANT VOLUNTARIS
- Per a reparacions, manteniment, pintura, etc.
- Ajudants de la nostra Botiga
- Per passejar els gossos
- Ajudants per als nostres esdeveniments per recaptar fons

Descàrregues