TALLERS

  • T.A.P.I.S.: Taller per a la inserció soci laboral de malalts mentals crònics, majors de 18 anys diagnosticats en la Unitat de Salut Mental de Xàbia. És un taller obert destinat a l'organització d'activitats de suport preventiu a la marginació i d'activitats de caràcter rehabilitador i de suport psicosocial, la finalitat de la qual és:
  • Potenciar la integració sociolaboral de determinats col·lectius amb problemes de marginació social per mitjà de suport terapèutic i formació prelaboral.
  • Donar assistència per a l'autonomia personal i rehabilitació

 

  • TALLERS D'ESTIU: des de Servicis Socials es recolza a les famílies dels menors entre 3 i 14 anys, a fi que els xavals puguen tindre recursos de suport socioeducatiu a l'estiu al mateix temps que açò permet que els pares i les mares mantinguen la seua ocupació laboral.

 

  • PROGRAMA D'AJUDA DE "TALLER D´ESTIU"


Termini Presentació de Sol·licituds:

Presentació: Registre d'entrada de l'ajuntament de Xàbia.

Documentació Aportar:

1. Sol·licitud

2. Fotocòpia del DNI del pare, la mare o el tutor.

3. Fotocòpia del llibre de família (fulls on apareguen tots els membres).

4. Fotocòpia de la TOTALITAT de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2016, bé conjunta de la unitat familiar, bé individual de cada un dels membres que la composen. En el cas de la no obligatorïetat de fer la declaració caldrà signar una autorització perquè l’Ajuntament   obtinga les dades de l’Agència Tributària.

5. Les tres últimes nòmines. En cas de no tindre nòmines Declaració Jurada d’Ingressos i certificat de prestacions de l’INEM. En el cas de ser autònoms caldrà la fotocòpia dels 3 darrers pagaments.

6. Fotocòpia de la inscripció com a demandant d’ocupació (DARDE, SERVEF).

7. Contracte i/o rebut de lloguer, i en el seu defecte darrer rebut pagat de la hipoteca

8. En cas de separació i/ o divorci: conveni regulador.

9. Certificació del reconeixement del grau de discapacitat de l’alumne, germans, mare, pare o tutor, si escau.

10. En cas que el xiquet o la xiqueta tinga necessitats educatives especials greus i permanents: certificat de minusvalidesa i/o resolució del dictamen d’escolarització per part de la Direcció Territorial d’Educació.

Aquesta ajuda econòmica estarà condicionada al al taller d’estiu que es desenvolupe en les instal·lacions municipals educatives sempre i quan la inscripció s’haja formalitzat dintre del plaç establert.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que omplir la present instància suposa l’acceptació expressa que les seues dades siguen incorporades a un fitxer automatitzat, el responsable del qual és l’Ajuntament de Xàbia.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació per mitjà d’escrit adjuntant el seu DNI, dirigit a l’Ajuntament.