El Ple

Les sessions ordinàries tindran lloc l'últim dijous de cada mes a les 20 hores en horari d'estiu ia les 19 hores en horari d'hivern

El Ple és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans al govern municipal.

Conformement a l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple estarà conformat per tots els regidors electes i serà convocat i presidit per l'alcalde, podent delegar tant la convocatòria com la presidència en algun dels regidors.

Comptarà, en tot cas, amb un secretari general i disposarà de Comissions formades pels membres que designaran els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen al Ple, els quals portaran a terme potestats normatives, organitves, de control, financeres i processals, que comprenen des del control i fiscalització dels òrgans de govern fins a l'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques, entre d'altres.

El Ple és competent per votar la moció de censura i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest i podrà delegar part d'aquestes competències a l'Alcalde i a la Junta de Govern Local.