Junta de Govern Local

Composició i funcions

Actualment, sota la Presidència del Sr. Alcalde, esta compost per 7 membres

Exercix les funcions que l'encarreguen expressament les lleis i les que el delegue l'alcalde o el Ple.

President


Jose F. Chulvi Español

Membres

Josefa Gisbert Villaplana
Joaquín Segarra Fornés
Francisco Moragues Buigues
Juan Bautista Ortolá Bas
Mª Francisca Mata Sapena
Alberto Tur Buigues
Mª Montserrat Villaverde Retamero

Delegacions d'atribucions en la Junta de Govern Local

ACTIVITATS:

 • Concessió de llicències d'activitat: integrades i ambientals
 • Autoritzacions en matèria d'espectacles públicsCONTRACTACIÓ

 • Contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter pluriennal quan la seua durada no siga superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, a exclusió de: Els contractes MENORS i els contractes de subministrament i de serveis amb pressupost de licitació anual de fins a 60.000 euros (IVA inclòs) i els contractes d'obres amb pressupost de licitació anual de fins a 100.000 euros (IVA inclòs).FESTES:

 • Contractació d'actuacions artístiques i d'assegurances, EXCLOSOS els CONTRACTES MENORSHISENDA

 • Adjudicació operacions excedents de TresoreriaOBRES:

 • Donar compte de l'acta de recepció d'infraestructures i obres

 

PATRIMONI:

 • L'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere el percentatge ni la quantia indicats.
 • Acceptació de cessions de terrenys per qualsevol motiu sempre que el seu valor no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost, ni els tres milions d'euros del seu valor.
 • Acceptació de donacions i herènciesSERVEIS I MEDI AMBIENT:

 • Aprovació de tota classe de serveis, sempre que per la seua quantia siga competència de l'Alcalde i estiguen previstes en el pressupost
 • Aprovació del Pla de PlatgesTRANSPORT COL·LECTIU:

 • Aprovació de bases en matèria de transport públic: transport col·lectiu, taxi, auto-taxi,…

 

URBANISME:

 • Les informacions públiques i aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • Aprovació de transferències i reserves d'aprofitament.
 • Aprovació de les quotes d'urbanització i la imposició del cànon d'urbanització
 • Informe previ a l'autorització ambiental integrada i atorgar llicència ambiental quan comporten obres auxiliars o constitutives d'una instal·lació que es verificaran en un procediment únic.ALTRES:

 • Resolució dels recursos de reposició que s'interposen contra acords adoptats per la Junta de Govern Local en ús de les facultats delegades per l'Alcaldia
 • Coneixement de les resolucions judicials en les quals és part aquest Ajuntament