Junta de Govern Local

Composició i funcions


Presidenta


Rosa Cardona

Membres

Primera Tinenta d'alcalde: Mavi Pérez Font

Segundo Tinent d'alcalde: José Marcos Pons

Tercer Tinent d'alcalde: Enrique Escrivá Teran

Quart Tinent d'alcalde: Juan Ortolá Bas

Cinquena Tinenta d'alcalde: Teresa Legay Fornes

Sisè Tinent d'alcalde: Pere Sapena Segarra

Setè Tinent d'alcalde: Juanjo García Pastor

 

Funcions

 

  • ACTIVITATS

 

- Concessió de llicències dactivitat: integrades i ambientals

 

- Autoritzacions en matèria d'espectacles públics

 

  • CONTRACTACIÓ

 

 

- Els contractes de subministrament i de serveis amb pressupost de licitació anual a partir de 100.000 euros (IVA inclòs) i els contractes d'obres amb pressupost de licitació anual a partir de 300.000 euros (IVA inclòs)

 

  • FESTES

 

- Contractació d'actuacions artístiques i d'assegurances, EXCLOSOS els CONTRACTES MENORS

 

  • HISENDA

 

- Adjudicació operacions excedents de Tresoreria

 

  • OBRES

 

- Donar compte de l'acta de recepció d'infraestructures i obres

 

  • PATRIMONI

 

- L'adjudicació de concessions sobre els seus béns i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el valor no supere el percentatge ni la quantia indicats

- Acceptació de cessions de terrenys per qualsevol motiu sempre que el seu valor no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, ni els tres milions d'euros del valor

- Acceptació de donacions i herències

 

  • SERVEIS I MEDI AMBIENT

 

- Aprovació de tot tipus de serveis, sempre que per la seua quantia siga competència de l'alcalde i estiguen previstes al pressupost

- Aprovació del Pla de Platges

 

  • TRANSPORT COL·LECTIU

 

- Aprovació de bases en matèria de transport públic: transport col·lectiu, taxi, auto-taxi,…

 

  • URBANISME

 

- Les informacions públiques i aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització

- Aprovació de transferències i reserves d'aprofitament

- Aprovació de les quotes d'urbanització i la imposició del cànon d'urbanització

- Informe previ a l'autorització ambiental integrada i atorgar llicència ambiental quan comporten obres auxiliars o constitutives d'una instal·lació que es verificaran en un procediment únic

 

  • ALTRES

 

- Resolució dels recursos de reposició que s'interposen contra acords adoptats per la Junta de Govern Local fent ús de les facultats delegades per l'Alcaldia

- Concessió de subvencions previstes a l'art. 30 de les Bases d'Execució del Pressupost

- Coneixement de les resolucions judicials en què és part aquest Ajuntament

 

 

Descàrregues