Noces civils

NOCES CIVILS AJUNTAMENT DE XÀBIADes de l'entrada en vigor de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, alcaldes i alcaldesses tenen facultat per a autoritzar matrimonis, podent optar les persones que desitgen contraure matrimoni en forma civil entre fer-ho en un jutjat o en un ajuntament.
Per a orientar a les persones que vulguen fer ús d'aquesta opció a l'Ajuntament de Xàbia, s'aconsella llegir detingudament les següents clàusules amb els principals aspectes que han de tenir en compte:

1. L'EXPEDIENT MATRIMONIAL.


Les Corporacions Locals manquen de competències per a la instrucció de l'expedient previ. Aquest expedient ha de ser tramitat davant el jutge encarregat o de Pau o l'encarregat del Registre Civil consular, corresponent al domicili de qualsevol dels contraents (Art. 238 del Reglament de Registre Civil).

Si resideixen a Xàbia hauran de dirigir-se al jutjat de pau, on els informaran sobre la documentació que es requereix.

En tot cas, resultarà imprescindible que l'autorització per a la unió matrimonial corresponent al tràmit judicial obre en poder d'aquest Ajuntament, almenys, quinze dies naturals abans de la data assignada per a la celebració de la cerimònia.

2. SOL·LICITUD DE RESERVA A l'AJUNTAMENT.

Els qui desitgen contraure matrimoni civil a l'Ajuntament de Xàbia hauran de realitzar una reserva triant data i hora disponibles en el calendari, que serà consultat en alcaldia de l'ajuntament.
La reserva podrà fer-se en qualsevol moment, fins i tot si no s'ha iniciat encara l'expedient matrimonial en el Jutjat, encara que els contraents han de tenir en compte, en triar la data de la cerimònia, que aquest expedient requereix per a la seua tramitació en el Jutjat de pau.
En sol·licitar la reserva se'ls sol·licitarà les següents dades:
• Dels contraents: nom i cognoms, DNI, NIE o passaport, domicili, telèfon mòbil i correu electrònic.
• Dels testimonis (que han de ser majors d'edat): només nom i cognoms.

3. HORARI DE LES CERIMÒNIES.


Les noces a l'Ajuntament de Xàbia se celebren els divendres i dissabtes, en torns de demà, amb els següents horaris: 11.30h; 12.00h; 12.30h; 13.00h; L'Ajuntament no celebra noces en les dates que seguidament s'indiquen: Fogueres de Sant Joan durant el mes de juny, setmanes de Nadal i Any Nou, després d'un festiu i, en general, en aquells dies que puguen coincidir amb actes oficials, ponts i similars.

4. LLOC I DURACIÓ DE LA CERIMÒNIA.


Les cerimònies de matrimonis civils se celebraran en el Saló de Plens de l'Ajuntament i en la Capella de Santa Ana, si bé l'Ajuntament podrà disposar, en cas de necessitat, d'altres sales que reunisquen les condicions que requereix la importància de l'acte a celebrar.
El temps màxim de duració de l'acte i d'ocupació del Saló de Plens serà de 30 minuts.

5. LA CERIMÒNIA.


En la data i hora assenyalades per a la celebració del matrimoni (és molt important mantenir la màxima puntualitat, perquè cada cerimònia comence a la seua hora prevista), les persones convidades, testimonis i contraents entraran en el Saló plenari per indicació del personal municipal.
La cerimònia serà oficiada per un/a regidor-delegat/a de l'equip de Govern, si bé els contraents podran sol·licitar que qualsevol membre de la Corporació Municipal oficie l'enllaç matrimonial, realitzant una petició per correu electrònic a alcaldia@ajxabia.org amb 15 dies d'antelació.
L'oficiant de la cerimònia, una vegada llegits els articles 66, 67, i 68 del Codi Civil, preguntarà a cadascun dels contraents si consenten a contraure matrimoni amb l'altre i si efectivament ho contrauen en aquest acte, i, després de la resposta afirmativa de tots dos, els declararà units en matrimoni.


Signada l'Acta, els contraents i els seus convidats podran romandre en el Saló de Plens fins que el personal municipal indique que s'ha d'abandonar l'edifici per a permetre la celebració de la següent cerimònia matrimonial o altres actes programats per l'Ajuntament.


6. ACTA DE MATRIMONI I LLIBRE DE FAMÍLIA


Una vegada declarada la unió matrimonial per part de l'alcalde/alcaldessa o regidor delegat/a, contraents i testimonis signaran, en aquest ordre, l'acta de matrimoni.
A continuació se'ls lliurarà un justificant de la celebració de les seues noces.
El llibre de família o certificat matrimonial els serà lliurat pel Jutjat de pau.
Documentació a presentar:
1. Instància de la reserva de noces.
2. Còpia del DNI, NIE o passaport de contraents i testimonis.

Descàrregues