Subvencions esportistes locals

Amb motiu de donar audiència als interessats, es publica en el Butlletí de la Província aquest anunci:

"El Ple de la Corporació, en sessió ordinària, celebrada el dia 30 de juny de 2022, ha aprovat inicialment les “BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER A ESPORTISTES LOCALS, ANUALITAT 2022”.


De conformitat amb les previsions de l'art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, se sotmet a informació pública per termini de 30 dies en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'anuncis electrònic d'aquest Ajuntament perquè es realitzen les al·legacions i reclamacions per aquells que es consideren afectats.


En el cas que no es presentaren al·legacions o suggeriments en aquest termini, l'aprovació inicial quedarà definitivament aprovada sense més tràmit o acord."

Descàrregues