Contractació

ROLECE

Registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic.

El Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l'Sector Públic es crea en compliment del que disposen els articles 301 a 307 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Els empresaris poden inscriure en ell les dades a què es refereix l'article 339 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i els seus certificats acrediten davant de tots els òrgans de contractació del sector públic, a segons el que en ells reflectit i excepte prova en contra, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.


El Registre té caràcter electrònic, i tant les sol·licituds d'inscripció com l'obtenció de certificats es tramiten de manera telemàtica, acreditant la identitat del sol·licitant mitjançant l'ús d'un certificat electrònic.

Per completar el registre és necessari un certificat electrònic i es pot realitzar en el següent enllaç: REGISTRE ROLECE.

Descàrregues