Horts Urbans

Terrenys públics dividits en petites parcel·les que es sortegen entre la població interessada

Amb la implantació dels horts urbans municipals es pretén donar ús i aprofitament a les zones que pel mateix disseny, es troben buides sense cap tipus de plantació, aconseguint-se així un aprofitament major del terreny.

La gestió dels horts i les pràctiques agrícoles que es duen a terme deuen regir-se per criteris de sostenibilitat, buscant la creació d'un espai no contaminant, propiciador de biodiversitat i que millore la qualitat ambiental del municipi.

En l'actualitat l'Ajuntament disposa de 2 punts amb horts urbans en els següents llocs de la ciutat:

 • Carrer Amsterdam, al costat del Col·legi Públic Arenal. 32 horts.
 • Carrer José Espronceda, enfront del Col·legi Públic Trenc d'Alba. 35 horts. PENDENT DE SORTEIG

 

Els criteris per a l'adjudicació dels horts urbans estan regulats en les Bases d'aplicació.

 

LEGITIMATS

Estaran legitimats per formular proposicions, i tindran la consideració de titulars de l'autorització les persones físiques, majors d'edat, amb plena capacitat jurídica i d'obrar, quan en tot cas compleixin els següents requisits de les presents bases i pertanyin a algun dels següents sectors de població:

 • Jubilats majors de 65 anys i / o pensionistes, o veïns l'únic ingrés sigui una prestació per invalidesa.
 • Aturats amb prestació per desocupació i veïns que es trobin en situació d'atur i no perceben cap prestació (amb antiguitat mínima de 6 mesos).
 • Veïns de Xàbia que tinguin en la unitat familiar algun membre amb discapacitat.
 • Veïns en general que no es trobin en cap de les situacions anteriors.

 

REQUISITS:

 • Estar empadronat al municipi de Xàbia un mínim de 5 anys.
 • Certificat o informe mèdic que acrediti que està capacitat per realitzar tasques agrícoles sense que això suposi risc per a la salut. En el cas de no presentar-decauran del seu dret a l'adjudicació, si escau.
 • Declaració jurada d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries o d'una altra classe amb l'Ajuntament de Xàbia.
 • Declaració jurada de no estar sotmès a cap de les causes d'incompatibilitat per a contractar amb l'Administració.
 • Declaració jurada de no ser el sol·licitant o cònjuge o membre de la unitat familiar, titular d'una altra parcel·la d'hort urbà, ni ser amos de terrenys aptes per a activitat agrícola en l'en el terme municipal de Xàbia.
 • Qualsevol altre document que s'estimi oportú per l'Ajuntament per justificar algun dels criteris d'adjudicació.

 

 

SOLICITUDS:

El lloc de presentació de les sol·licituds serà el Registre General de l'Ajuntament, situat en Avda. Alba, 2 de Xàbia, adjuntant la documentació que figura a continuació.

EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES S'OBRE EL DIA 14 I FINALITZA EL 28 DE MAIG DE 2015.

 • Instància general sol·licitant formar part de la convocatòria per obtenir la pertinent autorització per explotar els horts urbans ecològics al municipi de Xàbia.Fotocòpia del NIF o targeta de residència, o document que legalment el substitueixi.
 • Volant d'empadronament en el municipi que justifiqui portar empadronat a Xàbia un mínim de cinc anys.
 • Certificat o informe mèdic que acrediti que està capacitat per realitzar tasques agrícoles sense que això suposi risc per a la salut. En el cas de no presentar-decauran del seu dret a l'adjudicació, si escau.Document acreditatiu que justifiqui la situació de jubilació o, si s'escau, invalidesa (aquest document pot ser substituït aportant Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social).
 • Document justificatiu que acrediti trobar-se en situació d'atur i no percebre cap prestació (si escau), amb una antiguitat mínima de 6 mesos anterior a la sol·licitud.
 • Document acreditatiu que acrediti la condició de persona amb discapacitat i relació amb el demandant de l'hort urbà.
 • Declaració jurada d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Xàbia.
 • Declaració jurada de no estar sotmès a cap de les causes d'incompatibilitat per a contractar amb l'Administració.
 • Declaració jurada de no ser el sol·licitant o cònjuge o membre de la unitat familiar, titular d'una altra parcel·la d'hort urbà, ni ser amos de terrenys aptes per a activitat agrícola en l'en el terme municipal de Xàbia.
 • Qualsevol altre document que s'estimi oportú per l'Ajuntament per justificar algun dels criteris d'adjudicació.

Descàrregues