Què es potència

L'escolta activa i la critica constructiva

El treball en equip

La presa de decisions consensuades

La convivènica i les relacions personals

La presa de consciència personal i grupal

El repartiment de tasques i responsabilitas