Tinents d'Alcalde

Titulars de les tenencies d'Alcaldia

Correspondrà als Tinents d'Alcalde substituir, per l'ordre de nomenament a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions en els supòsits legalment previstos:

1ª. Josefa Gisbert Villaplana
2º. Joaquín Segarra Fornés
3º. Francisco Moragues Buigues
4º. Juan Bautista Ortolá Bas
5ª. Mª Francisca Mata Sapena
6ª. Alberto Tur Buigues
7ª. Mª Montserrat Villaverde Retamero