Xàbia inicia l'estudi del soroll en el municipi per a preparar la futura ordenança de control dels excessos

15 ene 2020

L'Ajuntament de Xàbia ha contractat ja la redacció del Pla Acústic Municipal. És el Centre d'estudi i control del soroll S.L (CECOR) qui s'encarregarà d'aquesta anàlisi del soroll existent en el terme municipal i de proporcionar informació sobre les fonts sonores causants de la contaminació acústica.

La consultora va presentar la millor oferta econòmica de la licitació, 28.834 euros, i va proposar com a millora elaborar una proposta d'ordenança adaptada a les determinacions del pla que presente. L'estudi es realitzarà doncs al llarg dels pròxims set mesos en què es faran mesuraments, s'analitzaran els nivells de soroll i identificaran les fonts sonores que els produeixen. També del soroll que genera el trànsit, establint nivells en cada carrer, i preparant un diagnòstic de la situació general i mesures per a cadascuna de les àrees.

El mapa acústic distingirà entre les zones rústiques i urbanes, vies de comunicació, àrees industrials i recreatives, així com residencials i comercials. També els espais especialment protegides per aquestes destinades a usos sanitaris i docents, així com les que tenen valors mediambientals que requerisquen estar més preservats.