Xàbia aborda la problemàtica dels sorolls amb la redacció d'un pla acústic municipal

11 nov 2019 Aquesta eina farà un diagnòstic de les diferents àrees del municipi i proposarà mesures per a minimitzar els excessos

L'Ajuntament de Xàbia ha tret a licitació la redacció del pla acústic municipal amb un pressupost base de 46.000 euros, IVA inclòs. Aquest document servirà per a analitzar els nivells de soroll existents en el terme municipal i proporcionar informació sobre les fonts sonores causants de la contaminació acústica.

El mapa acústic distingirà entre les zones rústiques i urbanes, vies de comunicació, àrees industrials i recreatives, així com residencials i comercials.

També els espais especialment protegides per aquestes destinades a usos sanitaris i docents, així com les que tenen valors mediambientals que requerisquen estar més preservats.

L'empresa encarregada d'elaborar-ho tindrà un termini de huit mesos en què fer mesuraments, analitzar els nivells de soroll i identificar les fonts sonores que els produeixen. També del soroll que genera el trànsit, establint nivells en cada carrer, i preparar un diagnòstic de la situació general i mesures per a cadascuna de les àrees.

L'objectiu és fixar un programa d'actuació, tant de cara a minimitzar la producció i transmissió de sorolls, com a establir sistemes de control de soroll o per a reduir els seus nivells i indicacions per a la regulació del tràfic rodat

La contracta ix per procediment obert simplificat.

El pla acústic municipal és una eina clau per a la gestió de la problemàtica que generen els excessos de sorolls. Definirà les mesures específiques en la lluita contra el soroll i fixarà límits als sorolls a partir dels quals serà sancionables.

Una de les àrees que l'Ajuntament té especial interès d'estudiar és l'Arenal, on es concentren la major part de locals d'oci i, conseqüentment, de les queixes veïnals en aquesta matèria. Paral·lelament a aquest informe tècnic, el Consistori està revisant des de fa mesos tota la situació urbanística i de llicències d'activitat, sancionant als locals que no ajusten la seua activitat al autoritzat i a la legalitat vigent.