NORMATIVA EN TRAMITACIÓ Opine sobre la Normativa en tramitació

CONSULTA PUBLICA

CONSULTA PÚBLICA SOBRE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR  DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANACONSULTA PÚBLICA SOBRE MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.Segons la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú en el seu article 133 diu: "Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma", en compliment de la Llei habilitem aquest espai.

La consulta no és vinculant però el nostre afany d'acostar l'Ajuntament a la Ciudadania es tindran en compte totes les opinions.

Han conclòs els següents tràmits de consulta prèvia :

  • PROJECTE DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE JARDINERIA (USUARIS PROFESSIONALS).

 

  • PROPOSTA DE PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LA BÀSCULA SITUADA EN L'ENTRADA DE RAMBLARS.

 

  • CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN PROJECTE DE NOVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL PER L'ALCALDE O REGIDORS DEL MUNICIPI.

 

  • CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL REGLAMENT REGULADOR PER A LA PRÀCTICA DE TIR POLICIAL I UTILITZACIÓ DE LA GALERIA DE TIR.

 

  • PROJECTE DE NOVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA SALA DE TIR DE LA POLICIA LOCAL DE XÀBIA.

 

  • CONSULTA PÚBLICA SOBRE MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

 

  • CONSULTA PÚBLICA SOBRE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

 

  • CONSULTA PÚBLICA SOBRE MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA