Majors

Termalisme Valencià 2014

PROGRAMA DE TERMALISME 2014

 

El Termalisme Social es configura a Espanya com un servici complementari a les prestacions del Sistema de la Seguretat Social que té com a objecte facilitar l'assistència, que en els balnearis es presta, a les persones majors que la precisen.

 

Qui poden participar en el Programa?

Els pensionistes del Sistema de la Seguretat Social, pels conceptes de jubilació i invalidesa, en tot cas, i pel concepte de viudetat o d'altres pensions únicament quan el sol·licitants haja complit els seixanta anys d'edat.

Altres requisits per a participar en el Programa són valdre's per si mateix per a les activitats de la vida diària i no patir alteracions de comportament que impedisquen la convivència en un centre residencial ni malaltia infecte contagiosa.

El sol·licitant pot anar acompanyat del seu cònjuge, per al que no s'exigixen els requisits de pensió i edat.

 

Quins servicis oferix el Programa?

    Allotjament i manutenció en règim de pensió completa i en habitacions dobles d'ús compartit.

Tractaments termals bàsics, que inclouen la prescripció del tractament pel metge del balneari, La impartició del tractament termal que, en cada cas, haja prescrit el metge i el seu posterior seguiment mèdic.

Realització d'activitats d'animació.

Pòlissa col·lectiva d'assegurança turística.

 

Hi ha torns de 12 dies (11 pernoctacions) i de 10 dies (9 pernoctacions).

 

Els Usuaris del Programa realitzen els desplaçaments als balnearis directament pel seu propis mitjans. No obstant això, existixen determinats balnearis que oferixen, el dia de començament i finalització del torn, un servici d'acostament des del balneari a la localitat més pròxima amb transport públic.

Els establiments hotelers on transcorre l'estada es troben, en la majoria dels balnearis, en el mateix immoble on s'efectua el tractament termal i disposen dels servicis precisos per a fer confortable l'estada del nostre usuaris.

 

Com se sol·licita plaça?

Per correu o en el departament de Servicis Socials. CENTRE SOCIAL, C/ Rafael Echagüe, núm. 3, 2n 03730 XÀBIA, en horari de 10:00 a 14:00 hores.

 

L'adreça de correu per a l'enviament de les sol·licituds és: PROGRAMA DE TERMALISME SOCIAL DE L'IMSERSO, Apartat de Correus núm. 14.005, 2808 MADRID.

 

Terminis per a la presentació de les sol·licituds

Per als torns dels mesos de febrer fins agost, ambdós inclusivament:

    Amb prioritat en l'adjudicació de plaça: fins al 16 de gener del 2014.

Per a la seua inclusió en l'orde que corresponga, en La Llista d'Espera de Places: fins al 16 de maig del 2014.

 

Per als torns dels mesos de setembre a desembre, ambdós inclusivament:

Amb prioritat en l'adjudicació de plaça: fins al dia 16 de maig del 2014.

Per a la seua inclusió en la Llista d'Espera de Places”, per a la cobertura de places que vagen quedant vacants per distints motius, fins al 30 d'octubre del 2014.

 

La resolució adoptada es notifica per escrit a totes les persones sol·licitants.

 

TERMALISME VALENCIÀ 2014-2015

Que es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalisme Valencià) per a l'exercici 2014/2015.

Objecte del tràmit

Es convoquen 10.000 places per a l'estada i tractament termal en els establiments balnearis de la Comunitat Valenciana (Cofrentes, Montanejos, Verche, La Vila Vella, Fuente Podrida i Benasal) dins del Programa de Termalisme Valencià de la Generalitat, per a l'exercici 2014/2015.

L'oferta de places podrà incrementar-se, sense necessitat nova convocatòria, amb les quals resulten dels nous contractes que formalitze la Conselleria de Benestar Social amb els establiments termal l'any 2014.

 Qui pot iniciar-ho?

 Interessats/ Sol·licitants

Podran sol·licitar plaça en el Programa de Termalisme Valencià, les persones que a continuació s'indiquen, els requisits de les quals hauran de complir en data 31 de març del 2014.

Persones de 65 anys o més, pensionistes del Sistema de la Seguretat Social o Classes Passives.

Persona de 60 anys o més, pensionistes del Sistema de la Seguretat Social o Classes Passives , pel concepte de jubilació, viudetat d'altres pensions.

Persones de 60 anys o més amb discapacitat que, segons el que disposa la Llei d'Integració Social del Minusvàlid, tinguen una discapacitat igual o superior al 33%. En  cas  que estes persones necessiten l'ajuda d'un acompanyant, serà necessari presentar un certificat de discapacitat on conste un grau igual o superior al 65% si bé no serà necessari si tenen el grau de discapacitat reconegut en el Comunitat Valenciana.

Podran assistir els cònjuges dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits en els apartats 1,2 i 3 de l'article 6.

També podran participar els fills dels sol·licitants que depenguen d'estos pel seu exercici en la vida diària i que siguen discapacitats en un grau igual o superior al 33% i resulte impossible que queden a cura d'altres persones. En tot cas aniran acompanyats i compartiran habitació amb els seus pares.

 Requisits

Residir en qualsevol dels municipis que integren la Comunitat Valenciana.

Necessitar els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica pera rebre'ls.

Poder valdre's per si mateix per a les activitats de la vida diària.No presentar trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la convivència normal dels usuaris en els establiments hotelers i termals, ni malaltia infectecontagiosa. Les persones amb discapacitat a les quals  es referix l'apartat 3 de l'article 5, acudiran amb el seu acompanyant a fi que este l'ajude a realitzar estes activitats.

Quantia de l'ajuda / Procediment de cobramen

         QUANTIA 

La Generalitat contribuirà al finançament del cost de les places amb una aportació màxima de 131 euros IVA inclòs, per plaça a cada un dels/es beneficiaris/es del programa, abonant la mencionada quantitat a l'establiment receptor i corrent per compte de/la termalista la resta de l'import d'acord amb els preus que s'indiquen a continuació:

per a cada balneari (IVA 10% inclòs):

Cofrentes 249,70 euros

Montanejos 228,80 euros

Verche 218,90 euros

La Vila Vella 218,90 euros.

Fuent' Podrida 218,90 euros

Benasal 218,90 euros

         PAGAMET

Una vegada confirmada les seues assistència, el beneficiari haurà de remetre a l'adreça del balneari, per gir postal, en el termini que se li indique, la quantitat de 25 euros en concepte de gastos de gestió de reserva de plaça, i abonarà la resta de l'import a la seua arribada a l'establiment termal. En cas que el beneficiari no abone la quantitat estipulada en concepte de gastos de gestió de reserva de plaça, d'acord amb allò que s'ha especificat en el paràgraf anterior, s'entendrà que renuncia a esta, i podrà seleccionar-se un altre beneficiari per a cobrir la seua vacant.

La Conselleria de Benestar Social abonarà l'import corresponent, a l'establiment termal, d'acord amb allò que s'ha estipulat en els corresponents contractes administratius que se subscriguen.

Quan sol·licitar-ho?

Terminis de presentació 

A fi d'efectuar l'assignació dels torns i places entre totes les persones sol·licitants s'establixen dos terminis per a la presentació de les sol·licituds:

Per als torns que es realitzen des del mes d'abril fins al mes d'agost del 2014, el termini de presentació de les sol·licituds serà el comprés des del 3 al 31 de gener del 2014.

Per als torns que es realitzen des del mes de setembre fins al mes de desembre de 2014 i de gener a abril de 2015, el termini de sol·licituds serà el comprés des del dissabte 1 de febrer al dilluns 31 de març del 2014 ambdós inclosos.

Per a la seua inclusió en la llista d'espera de places per a cobrir aquelles que vagen quedant vacants per renúncies o altres circumstàncies, el termini finalitzarà el divendres 31 d'octubre del 2014.

Sense perjuí que els sol·licitants puguen formular la seua sol·licitud en els terminis i termes establits anteriorment, amb la finalitat de simplificar tràmits, es remetran comunicacions singulars a tots els sol·licitants que, reunint els requisits de la convocatòria de l'any 2013/2014, els seus expedients estiguen complets.  El termini de presentació per a estes sol·licituds omplides finalitzarà el divendres 17 de gener del 2014 per a ambdós torns.

On dirigir-se?

Presencial

En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la alguna de les entitats que formen l'administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

En qualsevol oficina de correus.  En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

I preferentment, en:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE BENESTAR SOCIAL – ALACANT

C/ TEATRE, 37 i 39

03001 Alacant

Tel: 965936937

Fax: 965936940

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE BENESTAR SOCIAL – CASTELLÓ

AV. GERMANS BOU, 8

12003 Castelló de la Plana

Tel: 964726200

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE BENESTAR SOCIAL – VALÈNCIA

AV. BARÓ DE CÀRCER, 36

46001-València

Tel: 963867408

Quina documentació s'ha de presentar?

La persona sol·licitant haurà de presentar la documentació següent:

Sol·licitud segons model normalitzat, degudament omplida i firmada, que inclou declaració responsable, de l'informe de salut, de la persona sol·licitant i el cònjuge o acompanyant, en els casos en què procedisca, també degudament firmats.

Podran formular-se sol·licituds en fotocòpia dels models que figuren com annexos en l'Orde 22/2013, de 13 de desembre.

Quan dos persones que hagen presentat sol·licituds independents desitgen disfrutar del mateix torn en el mateix balneari, hauran de presentar les seues sol·licituds unides, i faran constar esta circumstància en la casella corresponent de l'imprés de sol·licitud (apartat D de l'annex II).  En tot cas, no podran unir-se mes de dos sol·licituds, ja siguen individuals o dobles i tots els sol·licitants hauran de complir els requisits establits.  Es considerarà com a sol·licitud principal la que obtinga una major puntuació després de l'aplicació del barem.

El sol·licitant consignarà en la sol·licitud fins a tres balnearis per orde de preferència. No obstant això, l'assignació del balneari s'efectuarà atenent a les dites preferències i segons les disponibilitats de places en cada un d'ells.

També podrà indicar-se fins a dos mesos de preferència per al gaudi del Programa, sempre dins del mateix període.

En l'apartat F de la sol·licitud s'haurà d'assenyalar afirmativament:

L'autorització expressa a la Conselleria de Benestar Social perquè puga accedir a les dades personals que es troben en els fitxers pertanyents a eixa Conselleria de Benestar Social o a altres administracions públiques, als únics efectes de verificar el compliment dels requisits i condicions necessàries per a participar en la present convocatòria, d'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic 8DOCV núm. 6376 de 14/10/2010).

No obstant això, si l'interessat no presta el seu consentiment o si es detecta alguna discordança amb les dades que haja facilitat, l'òrgan instructor li sol-licitarà que aporte els documents següents: fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), o bé del passaport o del número d'identificació d'estranger (NIE), segons  siga procedent; certificat d'empadronament; certificat de la pensió o pensions que, si és el cas, perceba i certificació del grau de discapacitat.

La falsedat de dades o la falsificació dels documents que es presenten, tindrà com a conseqüència la pèrdua total dels drets de la persona sol·licitant, sense perjuí d'altres responsabilitats que puguen corrresponder, entre elles, l'obligació de reintegrar l'import finançat per la Conselleria de Benestar Social, amb l'abonament dels interessos de demora que coeeesponguen des del moment del pagament efectuat a l'establiment termal corresponent, si en el moment de declarar-se la improcedència de l'admissió al programa de balnearis ja s'haguera disfrutat de l'estada.

L'autorització expressa per a facillitar als establiments termals les dades relatives a la identitat, adreça i telèfon dels interessats, per a fins relacionats amb l'execució del programa. Si no s'autoritza expressament la comunicació els establiments termals les dades d'identitat, domicili i telèfon dels interessats, es procedirà a arxivar la sol·licitud per no ser viable la gestió d'esta.

Com es tramita?

         Passos

Quan   la   sol·licitud   no   reunisca  els  requisits  exigits,  o  no  s'acompanye  la documentació, que resulte exigible, es requerirá  a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, se la tindrà per desistida de la petició.

Les places oferides es concediran d'acord amb la puntuació obtinguda per cada una de les persones sol·licitants, després de l'aplicació del barem establit.    

En  la  notificació  de  la  resolució  d'adjudicació  a la persona interessada, se li informarà de la data del torn de gaudi de la plaça concedida i el balneari assignat, així com del termini per a la confirmació de la seua assistència i per a l'abonament de l'import dels gastos de gestió de la reserva.

La Direcció General d'Acció Social i Majors haurà de resoldre i notificar les sol·licituds presentades en el termini de sis mesos, a comptar de l'endemà de la finalització del segon termini de sol·licitud.  Transcorregut el mencionat termini sense que la Direcció General d'Acció Social i Majors haja  notificat resolució expressa, els sol·licitants podran entendre desestimades.

Informació complementària.

         TORNS

          El programa es desenrotllarà del 16 d'abril del 2014 al 15 d'abril del 2015, en torns de huit dies de duració (set nits) en els establiments descrits anteriorment que es troben ubicats en la Comunitat Valenciana, la relació de la qual figura en l'annex I d'esta orde i comprendrà; allotjament en habitació doble, manutenció en règim de pensió completa i tractaments termals adequats a les necessitats de cada una de les persones beneficiàries.

PRESTACIONS I SERVICIS DELS TORNS

El preu de cada torn inclourà les següents prestacions i servicis:

Allotjament durant huit dies i set nits en habitacions dobles d'ús compartit en un establiment hoteler degudament autoritzat per la conselleria competent en matèride turisme . El gaudi d'una habitació individual estarà condicionat per les disponibilitats hoteleres i exigirà el pagament suplementari de 10 euros diaris.

Manutenció en règim de pensió completa, adaptada a les necessitats les persones usuàries i amb dos modalitats opcionals en el primer plat, el segon plat i les postres.

Tractament termal bàsic, que comprendrà: reconeixement mèdic a l'ingressar en el balneari; tractament termal que per a cada usuari prescriga el metge del balneari i seguiment mèdic del tractament amb informe final.

Activitats d'animació sociocultural per als assistents.

Pòlissa d'assegurança que donarà cobertura als sinistres que pogueren patir durant la seua estada en els balnearis les persones que assistisquen, tant en les instal·lacions hoteleres, com en l'estació termal on es realitza el tractament.

El preu no inclou el desplaçament (anada i tornada) al balneari des del domicili de les persones beneficiàries, el qual es realitzarà per compte de cada una d'elles.

Font jurídiques i/o documentals

           Normativa

Orde  22/2013,  de 13 de desembre del 2013, de la Conselleria de Benestar Social,per la que es convoquen places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalisme Valencià) per a l'exercici 2014/2015 (DOCV núm. 7183, de 31/12/13).