PROGRAMES

Programes: ajuda a domilio, discapacitats, dona, drogodependència ...

Programes que es desenrotllen en els Servicis Socials:

 • SERVICI D'AJUDA A DOMICILI (SAD) : consistix a prestar ajuda en el propi domicili del beneficiari, OFERINT una sèrie d'atencions de caràcter domèstic ,social, personal educatiu i de rehabilitación...
 • PROGRAMA D'AJUDES INDIVIDUALS: són ajudes econòmiques a persones necessitades en conceptes de: - necessitats bàsiques, lloguer, emergència social o desenrotllament personal.
 • PRESTACIONES ECONÒMIQUES REGLADES (PER) : dins del Pla de Mesures d'Inserció Social són prestacions econòmiques l'objectiu del qual és garantir uns ingressos mínims a persones físiques que no tinguen mitjans de subsistència i en els que concórreguen factors de risc, a fi de recolzar i afavorir la seua integració sociolaboral.
 • PROGRAMA D'AJUDES INDIVIDUALITZADES: a discapacitats , a persones que tenen afectada la seua autonomia personal, social i/o econòmica."
 • ATENCIÓ SOCIAL A LA DONA MALTRACTADA: informació, assessorament i orientació en relació a la situació de maltractament cap a les dones. Derivació i coordinació amb el servici d'Assessorament Jurídic a la dona i amb el Servici Psicològic a les dones maltractades. Tramitació d'ingressos en Centres de Dones i seguiment sociofamiliar.
 • PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES: en este programa es treballa per a la detecció, prevenció i intervenció comunitària sobre els factors de risc individuals, familiars i socials associats al consum de drogues. A més s'intenta potenciar una cultura social afavoridora de solidaritat i col·laboració de la comunitat en la integració social de les persones drogodependents i que incloga un rebuig al consum de drogues. Es treballa coordinadament amb institucions de l'àmbit judicial i penitenciari, laboral, sanitari i educatiu, així com amb entitats privades sense ànim de lucre.
 • PROGRAMA D'INTERCULTURALITAT: el Pla Municipal d'interculturalitat servix d'instrument i és la referència a l'hora de programar, dissenyar, ordenar i promocionar les diferents activitats i polítiques locals relacionades amb la interculturalitat; a més d'aconseguir un treball transversal i global entre tots els tècnics i tècniques de les regidories implicades.

Els objectius generals són els següents:

 • Canalitzar les necessitats o demandes relacionades amb la interculturalitat, que puguen influir en la convivència diària de la població.
 • Promoure i donar suport als programes i projectes locals de dinamització, encaminats a afavorir actituds de respecte cap a les diferències.
 • Facilitar la comunicació entre les diferents cultures, per a aconseguir establir noves relacions, i així poder aprofitar l'enriquiment cultural que això comporta.
 • Orientar i facilitar l'accés a tots els recursos existents en la població, tant els socials com els culturals per a poder així garantir una millor igualtat d'oportunitats.
 • PROGRAMA D'ABSENTISME ESCOLAR: este programa està dirigit a menors entre 5 i 16 anys que presenten conductes absentistes al llarg de la seua escolaritat obligatòria (primària i secundària) . L'objectiu principal d'este programa és la prevenció de les absències prolongades en les aules produïdes per situacions sociofamiliars diverses. Es concreta en un equip de treball multidisciplinari (Gabinet Psicopedagògic Municipal, Centres de Primària i Secundària, Treballadora Social, Educadora Social, Policia Municipal) .
 • PROGRAMA D'INTERVENCIÓ SOCIO-FAMILIAR: este programa tracta de proporcionar suport tècnic i servicis adequats a persones i grups considerats d'alt risc, que patisquen marginació, tractant d'evitar la seua major inadaptació social, aïllament i deteriorament personal y/o social, potenciant la seua incorporació a grups solidaris i normalitzats.
 • PROGRAMA DE SUPORT A LA COMUNITAT: l'equip del programa de suport treballa amb jóvens de 13 a 16 anys, per a previndre la inadaptació personal i social d'estos. Tracta de proporcionar pautes socioeducatives que faciliten la integració dels menors tant en l'aula com en la comunitat educativa. Tracta d'incrementar la competència prosocial, i proporciona mètodes i pautes que faciliten als pares la tasca educativa.
 • PROGRAMA INFOVIVIENDA SOLIDARIA
 • PROGRAMA D'AJUDA DE "TALLER D´ESTIU 2018"


Termini Presentació de Sol·licituds: del 14 al 29 de Maig de 2018.

Presentació: Registre d'entrada de l'ajuntament de Xàbia.

Documentació Aportar:

1. Sol·licitud

2. Fotocòpia del DNI del pare, la mare o el tutor.

3. Fotocòpia del llibre de família (fulls on apareguen tots els membres).

4. Fotocòpia de la TOTALITAT de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2016, bé conjunta de la unitat familiar, bé individual de cada un dels membres que la composen. En el cas de la no obligatorïetat de fer la declaració caldrà signar una autorització perquè l’Ajuntament   obtinga les dades de l’Agència Tributària.

5. Les tres últimes nòmines. En cas de no tindre nòmines Declaració Jurada d’Ingressos i certificat de prestacions de l’INEM. En el cas de ser autònoms caldrà la fotocòpia dels 3 darrers pagaments.

6. Fotocòpia de la inscripció com a demandant d’ocupació (DARDE, SERVEF).

7. Contracte i/o rebut de lloguer, i en el seu defecte darrer rebut pagat de la hipoteca

8. En cas de separació i/ o divorci: conveni regulador.

9. Certificació del reconeixement del grau de discapacitat de l’alumne, germans, mare, pare o tutor, si escau.

10. En cas que el xiquet o la xiqueta tinga necessitats educatives especials greus i permanents: certificat de minusvalidesa i/o resolució del dictamen d’escolarització per part de la Direcció Territorial d’Educació.

Aquesta ajuda econòmica estarà condicionada al al taller d’estiu que es desenvolupe en les instal·lacions municipals educatives sempre i quan la inscripció s’haja formalitzat dintre del plaç establert.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que omplir la present instància suposa l’acceptació expressa que les seues dades siguen incorporades a un fitxer automatitzat, el responsable del qual és l’Ajuntament de Xàbia.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació per mitjà d’escrit adjuntant el seu DNI, dirigit a l’Ajuntament.

SUBVENCIONS A ONG PER A DESENROTLLAMENT DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS A LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL I DIPUTACIÓ D'ALACANT PER A PROGRAMES DE SERVICIS SOCIALS.

 • TREBALL SOCIAL PENITENCIARI: seguiment d'alliberats condicional; informació, tramitació i seguiment de treballs en benefici de la comunitat a instàncies judicials.
 • PROGRAMA D'IMMIGRACIÓ: Informes de la vivenda a l'efecte de reagrupació familiar; informes d'arrelament social per a l'obtenció del permís de treball i residència; retorn voluntari.
 • TRAMITACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE LA DEPENDÈNCIA (Llei de la Dependència)


Descàrregues