Junta de Govern Local

Composició i funcions

La formen l'alcalde i els Regidors que este designe lliurement, en un nombre no superior a un terç del total d'estos.

Actualment, sota la Presidència del Sr. Alcalde, esta compost per 7 membres
Exercix les funcions que l'encarreguen expressament les lleis i les que el delegue l'alcalde o el Ple

President


Jose F. Chulvi Español

Membres

Isabel Rita Bolufer Castelló
Antonio Miragall Espasa
Francisco Moragues Buigues
Francesc Camprubí Martell
Josefa Gisbert Villaplana
Maria Francisca Mata Sapena
Marta Bañuls Toledo

ACTIVITATS

 • Autorització de l'engegada de les activitats i/o instal-lacions subjectes a autorització ambiental integrada i a llicència ambiental.
 • Resolució d'expedients de restabliment de la legalitat, com també d'ordres d'execució en relació amb el desenvolupament d'activitats i instal·lacions
 • Concessió de llicències d'activitat - Concessió de llicències ambientals
 • Autorització d'instal·lacions eventuals: fires, atraccions, espectacles en via pública.
 • Autoritzacions en matèria d'espectacles públics.

CONTRACTACIÓ

 • Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d'euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seua durada no siga superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

CULTURA

 • Contractació d'esdeveniments culturals

ESPORTS

 • Concessió de beques

EDUCACIO

- Concessió de beques
- Admissió alumnes “Escoleta municipal

FESTES:

- Contractació d'actuacions artístiques
- Contractació d'assegurances

FOMENT ECONÒMIC:

- Mercat municipal: autoritzacions canvi d'activitat, sol·licituds altes noves, sol·licitud baixes
- Autoritzacions de mercats (dijous, artesanals, …)

HISENDA

 • Aprovar expedients de modificació de crèdit
 • Disposició i reconeixement d'obligacions, dins dels límits de la competència de l'Ajuntament i els expressament prevists en les Bases d'Execució del Pressupost, excepte les corresponents al Capítol I i les amortitzacions de capital i interessos de crèdit.
 • Aprovar la concessió d'ajornament i fraccionament de deutes de dret públic. Acceptació i cancel·lació de garanties
 • Aprovar el calendari fiscal
 • Compensació de deutes
 • Baixes d'ofici
 • Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts
 • Resolució d'expedients de caducitat d'obligacions de despesa
 • Concessió d'exempcions fiscals.
 • Cancel·lació d'avals o altra garantia
 • Adjudicació operacions excedents de Tresoreria - Aprovar les factures que corresponguen al desenrotllament normal del pressupost i que hagueren sigut rebudes pels servicis d'intervenció


JOVENTUT:

Concessió de beques

OBRES

 • Aprovar els projectes d'obres d'iniciativa municipal, d'edificació, d'espais urbans i disseny i infraestructures d'urbanització, sempre que la seua quantia siga competència del Sr. Alcalde i estiguen prevists en el pressupost

Autoritzacions en via pública:

 1. Guals.
 2. Estacionaments de taxi, camions, autobusos; reserva càrrega i descàrrega.
 3. Kioscos.
 4. Mercaderies, materials de construcció, tanques i bastides.

 

 • Taules i cadires.
 • Recepció d'infraestructures i obres

PATRIMONI

 • Adquisició béns i drets quan el seu valor no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, ni els tres milions d'euros.
 • Alienació del patrimoni que no supere el percentatge i quantia indicats en els següents supòsits:
 1. La de Béns Immobles sempre que estiga prevista en el Pressupost.
 2. La de Béns Mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic, l'alienació del qual no es trobe prevista en el Pressupost.
 • Acceptació de cessions de terrenys per qualsevol motiu sempre que el seu valor no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, ni els tres milions d'euros del seu valor.
 • - Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial - Acceptació de donacions i herències.

PERSONAL

 

 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública
 • Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal
 • Aprovar les bases de les proves de concursos de provisió
 • Concessió bestretes reintegrables
 • Autorització realització hores extraordinàries.

 

 

SEGURETAT CIUTADANA:

Autorització de proves esportives

 • Regulació tràfic

SERVEIS I MEDI AMBIENT

 

 • Aprovació de tota classe de serveis, sempre que per la seua quantia siga competència de l'Alcalde i estiguen previstes en el pressupost.
 • Aprovació del Pla de Platges
 • Reconeixement de drets derivats del tractament de residus (paper-cartó, envasos lleugers, etc.)

 

SERVEIS SOCIALS

 • Concessió d'ajudes en matèria de serveis socials generals i especials.
 • Altes i baixes servei ajuda a domicili

TRANSPORT COL·LECTIU

Aprovació de bases i concessió d'autoritzacions en matèria de transport públic: transport col·lectiu, taxi, acte-taxi,…

TURISME

 

 • Establir horaris d'aquestes oficines al públic, coordinant amb el Departament de Personal en relació amb els empleats que serveixen en aquestes oficines.
 • Encarregar material publicitari
 • Determinar l'assistència i participació en Fires Nacionals i Internacionals, així com designar el personal que haja de concórrer.

 

URBANISME

 

 • Concessió de llicències urbanístiques
 • Concessió de la llicència de primera ocupació
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • Aprovació de transferències i reserves d'aprofitament
 • Aprovació de les quotes d'urbanització i la imposició del cànon d'urbanització
 • Concessió de llicències d'activitats conjuntament amb la d'edificació quan aquella comporte la d'obra major.
 • Declaració de situació legal de ruïna
 • Resoldre els expedients de protecció i restauració de la legalitat urbanística
 • Resoldre els expedients sancionadors per vulneració de la legalitat urbanística.
 • Acceptació de cessions per motius urbanístics.
 • Caducitat procediment adjudicació Programes Actuació Integrada
 • Ordenes d'execució per al manteniment del *ornato públic. Finalment, en relació amb les subvencions previstes en l'art. 30 de les Bases d'Execució del Pressupost:

 

- Aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb particulars o entitats sense ànim de lucre